« Wróć

Sprawy karne

W dziedzinie prawa karnego Kancelaria Adwokacka - Krzysztof Liberda z siedzibą w Kaliszu zapewnia obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, jak i obronę oskarżonego w postępowaniu przed sądem. Reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, zapewniamy również pomoc prawną przy dochodzeniu roszczeń cywilnych powstałych na skutek przestępstw.

Przykładowy zakres realizowanych usług:

  1. świadczenie pomocy prawnej z zakresu problematyki dotyczącej wypadków komunikacyjnych, która obejmuje m.in. analizę opinii biegłych w zakresie rekonstrukcji zdarzeń
  2. doradztwo prawne w sprawach karno-gospodarczych, a w szczególności dotyczące zagadnień szeroko rozumianej niegospodarności, niekorzystnych rozporządzeń mieniem, czy odpowiedzialności członków organów spółki z tytułu działania na jej szkodę
  3. sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie podejmowanych przez podmioty gospodarcze działań w aspekcie narażenia ich na odpowiedzialność karną i karnoskarbową
  4. obrona oskarżonych o popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi